PRIVACY AND COOKIE POLICY ROYAL SWINKELS

PRIVACY POLICY

1. Inleiding

Royal Swinkels wil graag contact met je hebben op een manier waar jij je prettig bij voelt. In dit privacy- en cookiebeleid geven we aan welke informatie we van je kunnen vragen, waarom we die informatie vragen en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle websites, webshops, social media kanalen, (digitale) acties, nieuwsbrieven, promoties etc. van Royal Swinkels en de daaronder vallende merken. Het moet daarbij gaan om informatie die privacygevoelig is. Kort gezegd zijn dit alle (unieke) persoonsgegevens die met jou te maken hebben of tot jou herleidbaar zijn.

2. Doel verwerking van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens van en over je verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je ons verstrekt bij het kopen van producten via onze webshops, een contactformulier dat je invult om in contact met ons te komen of informatie die wij verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze (mobiele) websites, apps, webshops en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaliteitsprogramma’s.

We verzamelen persoonsgegevens om, aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, onze producten en diensten beter op je behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar je als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertenties die wij inzetten zo relevant mogelijk voor je te laten zijn.

Je leest in dit document o.a. hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees je in dit document hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

3. Grondslag verwerking

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop Royal Swinkels je persoonsgegevens kan verwerken zijn:

Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer je in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat je instemt met een specifieke verwerking door Royal Swinkels, zoals wanneer je je inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: je persoonsgegevens kunnen ook door Royal Swinkels verwerkt worden omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je met Royal Swinkels hebt of aangaat, of om maatregelen te treffen vanwege je verzoek voor de sluiting van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet Royal Swinkels je persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Royal Swinkels rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.

Gerechtvaardigd belang: Royal Swinkels kan je gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij je belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Om vast te stellen of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Royal Swinkels (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

4. Welke gegevens worden verwerkt?

4.a algemeen

Royal Swinkels verwerkt persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en zijn beperkt tot wat noodzakelijk is om het door haar beoogde doel te bereiken. Om dit doel te bereiken verwerkt Royal Swinkels onder andere (doch niet uitsluitend) gegevens van consumenten en zakelijke relaties. Daarbij kunnen onder meer de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor - en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt;
 • Gegevens over activiteiten op onze website;
 • Gegevens over je surfgedrag op onze websites;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Internetbrowser en type apparaat.

Bovenstaande is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld je e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere dienst geen gebruik maakt van je e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van je locatie.

4.b Het verstrekken van gegevens is niet verplicht maar soms wel noodzakelijk

Je bent niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je met ons communiceert. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt verstrekken of niet.

Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Koop je bijvoorbeeld een product in een van onze webshops, dan hebben we je gegevens nodig om het product bij je te (laten) bezorgen en om te kunnen factureren. Wil je een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken voor een webshop of bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig.

4.c Deelname aan campagnes, prijsuitreikingen, prijsvragen

Als je aan prijsvragen of evenementen deelneemt kunnen we je vragen om persoonsgegevens. Welke gegevens dat zijn hangt af van de campagne, prijsuitreiking of prijsvraag. Om te kunnen ‘winnen’ vragen we vaak om je naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer en antwoorden op open vragen. Als het nodig is om je de prijs per post toe te sturen (bijvoorbeeld voor tickets of producten), vragen we je ook om je postadres of vragen we naar andere specifieke details die we nodig hebben om de prijs aan je uit te kunnen reiken. We hebben die informatie nodig om je deelname te verwerken en met je te kunnen communiceren over je prijs of om de prijzen naar je te kunnen sturen.

4.d Uitwisseling gegevens binnen Royal Swinkels

Online houden we je gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s) (zie hierna). Hierbij geldt dat alle Royal Swinkels-websites en communicatiemiddelen in principe hetzelfde systeem gebruiken en dat verstrekte gegevens ook gecombineerd kunnen worden.

Je gegevens kunnen in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met:

 • Gegevens die we verkregen toen je een advertentie van ons bekeek en/ of erop hebt geklikt
 • Gegevens die we verkregen toen je een aankoop deed in een van onze webshops
 • Gegevens die we verkregen toen je gebruikmaakte van onze producten of diensten
 • Gegevens afkomstig uit andere bronnen (bijvoorbeeld via partners waarmee we samenwerken).

Op basis van de verkregen gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en we ervoor zorgen dat we nog relevanter voor je kunnen zijn.

Wanneer je bij één van onze websites een registratieformulier invult, kunnen wij de door jou ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij je gebruik van onze online diensten meten. Daarbij combineren wij niet alle door jou ingevulde gegevens met de online gebruiksinformatie, maar wel gegevens zoals je leeftijd, geslacht en (de cijfers van je) postcode. Deze gegevens worden in dat geval gebruikt voor het opbouwen van een online profiel.

De profielen die wij opstellen gebruiken wij alleen om ons aanbod beter af te stemmen op jouw interesses. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van je persoonsgegevens binnen Royal Swinkels en de aan haar gelieerde vennootschappen en/of het opstellen van een online profiel, dan kun je dit kenbaar maken via het contactformulier. Waar mogelijk zullen wij de verwerking dan stopzetten en verwijderen.

5. Termijn gebruik van gegevens.

De termijn(en) die wij hanteren voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken hangt af van het soort informatie dat we van je hebben en hoe en waarom we die informatie hebben ontvangen.

Royal Swinkels zal de door haar verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. Royal Swinkels hanteert daarbij als uitgangspunt dat zij de persoonsgegevens niet langer dan één jaar zal bewaren, tenzij de toepasselijke (civiele of fiscale) wetgeving een langere termijn voorschrijft. Na afloop van deze termijn worden de persoonsgegevens door Royal Swinkels verwijderd of geanonimiseerd.

Ontvang je bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbiedingen van Royal Swinkels producten en diensten omdat je klant bent (geweest) van Royal Swinkels, dan blijft je deze ontvangen tot uiterlijk een jaar na aankoop of gebruik.

Ontvang je e-mails met acties en aanbiedingen van Royal Swinkels producten en diensten omdat je je hiervoor hebt aangemeld, dan blijf je deze ontvangen totdat je je hiervoor afmeldt.

Financiële gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen zeven jaar worden bewaard.

6. Royal Swinkels Verantwoordelijk

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Royal Swinkels en de aan haar gelieerde vennootschappen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Royal Swinkels. De door Royal Swinkels gevoerde merken zijn onder meer Bavaria, Swinckels’, Palm, Rodenbach en La Trappe. Voor een volledig overzicht van de wordt verwezen naar www.royalswinkels.com.

6.a Verwerkers van Royal Swinkels

Royal Swinkels deelt de door haar verwerkte persoonsgegevens met derden, indien zij dat noodzakelijk of dienstig acht voor het optimaliseren van een bedrijfsproces, het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Royal Swinkels persoonsgegevens verwerken, sluit Royal Swinkels een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst moet zorgdragen voor een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zoals bij Royal Swinkels gebruikelijk is. Royal Swinkels blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Voorbeelden van derden met wie Royal Swinkels persoonsgegevens kan delen zijn:

 • Ontwikkelaars van digitale diensten;
 • Bezorgdiensten van onze producten;
 • Leveranciers van technische platforms, data warehouses en infrastructuurmanagement;
 • Leveranciers van betaaldiensten;
 • Leveranciers van producten;
 • Incassodiensten;
 • Analytics en datamanagementdiensten;
 • Bedrijven die marktonderzoek en klantenquêtes uitvoeren;
 • Marketing services (CRM / e-mailmarketingplatforms, marketingbureaus);
 • Klantenservice;
 • Reclamebureaus en ad-tech vendors;

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat naar een bepaalde term heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

6.b Doorgifte derde landen en beveiliging

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven we te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, passend is om ongeoorloofde toegang tot en aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

6.c Jongeren

Nog geen 18 jaar? Dan is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten en/ of producten. We vragen middels een “age check” naar je geboortedatum om te bepalen of je 18 jaar (of een andere wettelijk bepaalde leeftijd) of ouder bent.

7. Rechten en Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met je gegevens. Indien je vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Royal Swinkels, of wanneer je je rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of middels het contactformulier.

7.a Rechten

Je hebt de volgende rechten:

Recht op inzage

Je hebt recht op kosteloze inzage in welke persoonsgegevens wij van je verwerken.

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die wij van je bewaren onjuist of onvolledig zijn, kun je ons vragen je persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

Recht op gegevensverwijdering

Je hebt het recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, (ii) je je toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) je (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om je persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Royal Swinkels geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met je (bijvoorbeeld het bezorgen van een product nadat deze besteld is in een van onze webshops) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van je persoonsgegevens wordt gecontroleerd).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”)

Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om je persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van je specifieke situatie.

7.b Contact

Per post:

Royal Swinkels
T.a.v. “Klantenservice Privacy”
Postbus 1
5737 RV Lieshout
+31 (0)499-428111

Per email: privacy@swinkels.com

Indien je voor een verzoek geen gebruik maakt van de daarvoor bedoelde webformulieren, denk er dan aan om duidelijk je (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen (waarop duidelijk staat vermeld dat het een kopie is en je BSN nummer onherkenbaar is gemaakt). Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens waar je verzoek betrekking op heeft betrekking hebben op jou. De kopie van je identiteitsbewijs zal slechts verwerkt worden voor je identificatie in het kader van je verzoek en zal vervolgens verwijderd worden.

Het privacy- en cookiebeleid van SFB kan van tijd tot worden gewijzigd. Bijvoorbeeld in verband met veranderen wetgeving of technologische ontwikkelingen. Waar mogelijk en nodig houden we je op de hoogte van deze wijzigingen.

COOKIEBELEID ROYAL SWINKELS

1. Wat zijn cookies?

Royal Swinkels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Royal Swinkels gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De cookies kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden en helpen daarnaast om de website goed te laten werken.

Royal Swinkels gebruikt cookies anderzijds om haar websites te optimaliseren en het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden, zodat Royal Swinkels op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de websites van Royal Swinkels wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies ervan.

2. Type cookies

Hieronder staan de verschillende type cookies die wij plaatsen. Per type cookie staat ook het doel waarvoor we deze inzetten, aangegeven. We hanteren hierbij de gangbare Engelse terminologie.

Always Active

These cookies are necessary for the website to function and cannot be disabled in our systems. They are usually only set to respond to actions in respect of a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to alert you about these cookies or to block them which could result in some parts of the site not working properly.

Analytical Cookies

These cookies allow us to keep track of visits and traffic sources, so that we can measure and improve the performance of our site. These cookies help us find out which pages are the most and least popular and how visitors move around the site. All the information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.

Functional Cookies

These cookies allow for the provision of enhanced functionality and personalisation, such as videos and live chats. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, then some or all of these functionalities may not function properly.

Targeting Cookies

These cookies are set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and to show you relevant ads on other sites. They work by uniquely identifying your browser and device. If you do not allow these cookies, you will not experience our targeted advertising across different websites.

3. Google Analytics

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te kunnen maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan het UE-U.S. Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

4. Facebook en Twitter buttons en Youtube video’s

Op onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter en video’s van Youtube die “geembed” zijn in onze website. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Google/ Youtube of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Google en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google en LinkedIn opgeslagen. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden zich te houden aan het UE-U.S. Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

5. Cookie-overzicht

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van je browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websites advertenties aan je laten zien. Deze cookies kan je centraal beheren via ‘Your Online Choices’. www.youronlinechoices.com

6. Voor welke domeinen vraagt Royal Swinkels toestemming voor cookies?

Royal Swinkels informeert steeds per website (domein) of app over het gebruik van cookies.

Als je via je browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zal je dan op elke pagina de cookie-informatiebalk te zien krijgen. Dit aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat je de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen. Ook kunnen we je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van je aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 6 december 2022.